nitzan yehiel cohen

nitzan yehiel cohen

מדיום: רישום ועבודות ודיאו אנסטליישן.

עבדותיו של ניצקי סורקות רצפים שבונים משך וזהות

גילוי של מקצב צורה וקו.

תהליך של התקבצות והתפזרות, דפוס בתוך הבדל.

 

בהצבה מתקיימות במקביל שתי צורות של קשב ומחשבה על פעולה בתוך רצף.

האחת צוללת דרך צורה אחת, העיגול, ושואלת היכן נקודת הזהות בתוך הרצף.

השנייה מתפשטת דרך קווים מקצב ונרטיבים הנשזרים כרצף.