Ayelet Rapoport Shiri Pardess

Panorama - Mix

דרך הפרויקט נבקש לענות על השאלה הבסיסית – איך לתכנן באתר?
בעינינו, שאלת ה”איך” קודמת לשאלות ה”מה”, ה”כמה” ו”מתי” המרכזיות כיום במציאות התכנון הישראלית.

 

 

כיום, התכנון למגורים בארץ נראה כמעט זהה בכל מקום: מתחמים הומוגניים סגורים, מיקרוקוסמוס שאינו מתייחס לסביבתו. האלטרנטיבה שהצענו היא מעבר מחשיבה על תכנון אובייקטים לחשיבה על שדה עירוני. תכנית מתווה עירוני גמישה, תחליף לתכנית אב, אותה נבחן ב’מתחם פנורמה’, עתודת קרקע משמעותית בקצה הדרומי של ת”א. זהו פרוטוקול חדש של עירוב שימושים המאפשר למלאכה והתעסוקה הקיימים להשתלב עם המגורים ליצירת תרבות יצרנית המאפשרת הטרוגניות ומעודדת עירוניות. ברוח זו תכננו בשלושה מוקדים: תוספת מבנה ציבור גדול בבית פנורמה, בלוק מגורים-עבודה עירוני ועיבוי בינוי בשכונת נווה עופר.